درد نام دیگر من است!

مرا دردی ست در سینه
اگر گویم زبان سوزد
اگر پنهان کنم دانم
که مغز استخوان سوزد
. . .
گزارش تخلف
بعدی